Általános Szerződési Feltételek és a szerződés hatálya

1,1. A jelen Szabályzat 2018. július 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

1.2. Jelen általános szerződési feltételeket pdf formátumban is letöltheted, ide kattintva.

A megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthetsz le: http://get.adobe.com/reader.

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kátai Erika e.v által üzemeltetett, https://pcegyszeregy.hu és a https://pcegyszeregy.eu weboldalon és aldomainjeinelérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2. Kátai Erika e.v fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, oly módon, hogy az oldalon regisztrált felhasználókat a módosítás előtt legalább 30 naptári nappal, a módosításról értesíti. Az a felhasználó, aki a módosítás hatályba lépését követően belép a https://pcegyszeregy.hu és a https://pcegyszeregy.eu  oldalra, ezzel automatikusan elfogadja a módosított felhasználási és szerződési feltételeket.

2.3. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, és a Szabályzatban foglaltakra a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseit külön kikötés nélkül is figyelembe kell venni.

2.4. A weboldal üzemeltetője Kátai Erika e.v fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a weboldal üzemeltetője Kátai Erika e.v írásos hozzájárulása nélkül.

 

A webáruház üzemeltetője:

 

  • Név: Kátai Erika egyéni vállalkozó
  • Székhely, postacím: 1046 Budapest Erdősor út 7. 4/20
  • E-mail: info@pcegyszeregy.hu
  • Honlap: https://pcegyszeregy.hu
  • Adószám: 68118406-1-41
  • Nyilvántartási szám: 50578843.
  • A forgalmazó  alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.


A megrendelésre / vásárlásra vonatkozó feltételek

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon kihelyezett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint a weboldalon megadott adatainak kezeléséhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személy adatainak megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Kátai Erika e.v mint üzemeltető kizárja felelősségét, ha a Felhasználó más nevében, vagy más személy adataival vásárol / regisztrált illetve szolgáltatást igénybe vesz.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A megrendelések, vásárlások fizetési határideje

4.1. A webáruházban jelenleg csak Banki átutalással való fizetési mód lehetséges

4.2. A megrendelést követően egy automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn négy azaz 4 naptári nap fizetési határidő szerepel, ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, abban az esetben a következő munkanap a fizetési határidő. Ha a befizetés a fizetési határidő napján 14:00 óráig nem érkezik meg, az üzemeltető további 6 munkanap türelmi időt biztosít, ezen időszak alatt 3 alkalommal, 2 naponta fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén 14:00 óráig sem kerül rendezésre a díj. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető megrendelőket teljesen és véglegesen kizárja a https://pcegyszeregy.hu és http://pcegyszeregy.eu vásárlóinak köréből.

A megrendelő elállással kapcsolatos jogai

5.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó/Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó/Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

5.4  Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót/Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5  Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót/Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.6  A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

5.7. Az (5.6.) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált csere alkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

5.8  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó/Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.9  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó/Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót/Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.10  Felhasználó/Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.11  Felhasználó/Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

5.12  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.13  Felhasználó/Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.14  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó/Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.15  Amennyiben Felhasználó/Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó/Megrendelő Szolgáltató részére.

5.16  Felhasználónak/Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót/Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó/Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.17   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043 .

5.18  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF 

5.19. A forgalmazó nem kínál  pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

5.20. A tanfolyamok anyagainak lejátszásához szükséges számítógépet a megrendelőnek kell beszereznie. Azokat az alkalmazásokat amelyek a lejátszáshoz “mp3″ „mp4” illetve olvasáshoz “pdf”  "doc" "xls" stb. szükségesek  ezek beszerzéséről, és telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

Jótállás

6. Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

Szavatosság

7. A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetők. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

Panaszkezelés

8.1 Írásban az üzemeltetőnél: info [kukac] pcegyszeregy [pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

8.2 Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség        

Ügyfélszolgálat címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Felelősség kizárása

9.1 Az oktatóanyagban bemutatott (és Skype szakértői konzultáció során szóban átadott) informatikai módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

9.2 Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a forgalmazó felelősséget nem vállal. A forgalmazó nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

Záró és vegyes rendelkezések

10. A szerződő felek megállapodnak abban és ezt rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.